POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările majore în cadrul Societății ITH Management Office S.R.L, societate din România, parte a Grupului Ţiriac.
Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal („Politica”) detaliază când și de ce
Operatorul: Societatea ITH Management Office S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nordului, nr. 24 – 26, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20487/1994, CUI 6435918, în calitate de operator, împreună cu operatorii asociaţi:
• FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul în şoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti, cod unic de înregistrare 6435888, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20491/1994;
• MASTERANGE ROMANIA S.R.L., cu sediul în Șoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3330/2003; CUI RO15262492;
• Alte societăţi din Grupul Ţiriac,
prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi.
Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, acţionăm responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

I. SCOPURILE ŞI TEMEIURILE ÎN BAZA CĂRORA VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. Având în vedere calitatea dumneavoastră de client sau potențial client, inclusiv atunci când acționați în calitate de calitate de reprezentant sau persoană de contact pentru un client sau un potențial client, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (inclusiv, dar fără a se limita la datele de identificare precum nume, prenume, datele de contact, datele privind calitatea dumneavoastră în cadrul partenerului de afaceri) pentru demersurile anterioare încheierii unui contract, atunci când furnizăm serviciile solicitate sau în scopul executării contractului.
În aceste situații, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului, acest temei acoperind și demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii acestui contract.
ITH Management Office S.R.L. trebuie să respecte obligațiile legale de prelucrare a datelor cu caracter personal, impuse în sarcina societăţilor comerciale prin diferite norme legale. De exemplu, enumerăm legislaţia principală, care include modificările, completările şi republicările ulterioare:
a) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii,
b) Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism,
c) Legea nr. 16/1996 a arhivelor naţionale,
d) Codul muncii şi H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor,
e) Codul fiscal, Codul de procedură fiscală,
f) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
g) Codul Civil şi Codul de procedură civilă,
h) Regulamentul UE nr. 679/2016.În acest caz, temeiul legal al prelucării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea îndeplinirii unei obligații legale.

2. În cazul în care sunteți un candidat și aplicați pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul Grupului Ţiriac şi ITH Management Office S.R.L. vom prelucra datele dumenavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la datele de identificare precum nume, prenume, datele de contact, datele privind pregătirea profesională, datele privind experiența profesională si orice alte date din CV-ul dumneavoastră, inclusiv capacitatea juridică şi medicală pentru a vă îndeplini activitatea) în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului de muncă, acest temei acoperind și demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii acestui contract.

3. Din motive de securitate, atunci când sunteți un vizitator al sediului ITH Management Office S.R.L, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la datele dumneavoastră de identificare, precum numele, prenumele, calitatea de reprezentant sau persoană de contact, imaginea foto-video captată de camerele de supraveghere, firma pe care o reprezentaşi, semnătura aplicată pe documente) în scopul protejării spațiului în care ne desfășurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar și a personalului propriu, angajat, sau al vizitatorilor şi colaboratorilor noştri aflaţi în incintă.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării este intersul nostru legitim de a ne proteja.

4. În calitate de vizitator al paginii noastre de internet, www.tiriacgroup.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la adresa de IP, data și ora accesării) în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura funcționarea și eficiența paginii noastre de internet.
Pentru realizarea acestor obiective utilizăm module de tip cookie. Pentru mai multe detalii puteți accesa Politica noastră de cookies disponibilă la următorul link: _______.
Cu ocazia vizitării paginii noastre de internet, ne puteţi transmite mesaje, caz în care este necesar să cunoaştem: datele de identificare precum nume, prenume, adresa de poștă electronică, telefonul, pentru a vă putea răspunde mesajului transmis şi pentru a facilita comunicarea cu dumneavoastră referitor la clarificarile care vor putea fi necesare, în funcţie de solicitarea pe care ne-aţi adresat-o.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră exprimat cu ocazia transmiterii voluntare a mesajului prin intermediul site-ului. Vă puteți retrage acordul astfel acordat pirn transmiterea unui nou mesaj cu această solicitare sau cu orice solicitare de exercitare drepturi, cum vom detalia mai jos.

5. Atunci când sunteți participant la un eveniment organizat de societatea noastră, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la datele de identificare precum numele, prenumele, calitatea de reprezentant, imaginea foto/video) în scopul organizării evenimentului, dar și pentru popularizarea acestuia.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este intersul nostru legitim de a promova serviciile societăţilor din Grupul Ţiriac sau interesul executării contractelor încheiate cu partenerii noştri, după caz.

6. În calitate de colaborator sau funizor de servicii vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv, dar fără a ne limita la datele de identificare precum numele, prenumele, calitatea de reprezentant, pregătirea profesională, experiența profesională) în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și atunci când ne solicitați să facem anumite demersuri înainte de încheierea unui astfel de contract.
În aceste situații, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului încheiat cu dumneavoastră, acest temei acoperind și demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii acestui contract.
În plus și în completarea celor arătate anterior, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime ale noastre, respectiv:
a) exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților publice;
b) evaluarea și îmbunătățirea serviciilor noastre.

II. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERŢI
În situații temeinic justificate, ITH Management Office S.R.L. poate dezvălui datele dumnevoastră cu caracter personal către terți, respectiv către:
a) societățile din cadrul Grupului Ţiriac;
b) instanțe judecătorești sau arbitrale și/sau alte autorități publice;
c) avocați, specialiști din domeniul juridic, consultanți fiscali și/sau experți terţi, administratori externi, responsabilul cu protecţia datelor;
d) terțe părți indicate expres de dumneavoastră;
e) furnizorii noștri de servicii (de exemplu, furnizorii de servicii de traducere, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT și de mentenanță a sistemelor IT) pot avea acces la datele dumneavoastră.
Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

III. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
a) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
b) dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
c) dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
d) dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
e) dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
f) dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
g) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.
Cu excepția dreptului de a formula o plângere în fața unei autorități de supraveghere, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise utilizând oricare dintre următoarele modalităţi:
a) prin poștă, la adresa din Şoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti, România;
b) prin email, la adresa: office@tiriacgroup.ro.
c) Pe adresa responsabilului cu protecţia datelor:dataprotection@tiriacgroup.ro, tel. 021.4312149, program de luni până vineri, între orele 10 şi 17, cu excepţia sărbătorilor legale.

IV. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
În cazul îndeplinirii obligaţiilor legale, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată la care ne obligă legea.
În cazul în care temeiul legal al prelucrării este interesul contractual, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a contractului, plus perioada de prescripţie a oricărui drept la acţiune, plus un an.
În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, prelucrarea va continua pe o perioadă de 5 ani, dar nu după retragerea consimțământului, cu excepția situației în care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv o obligație legală în acest sens) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră. Prelucrarea poate continua dacă datele ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.
În toate situațiile, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date.

V. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
ITH Management Office S.R.L. va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.
Politica noastră de protecție a datelor nu se aplică serviciilor oferite de alte societăți sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afișate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include serviciile noastre sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de protecție a datelor nu cuprinde practicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale altor societăți și organizații care fac reclamă serviciilor noastre și care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii pentru a afișa și a oferi anunțuri relevante.

Prezenta Politică este în vigoare începând cu data de 25.05.2018 şi poate fi actualizată sau modificată oricând, în funcţie de cerinţele şi schimbările existente în societate.